Logo ZBK

Deklaracja dostępności serwisu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu ZBK Barczewo

Data publikacji strony internetowej: 09.05.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak skrótów klawiaturowych do przycisków kontrastu i rozmiaru tekstu oraz menu strony.

Zastosowane w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

  • na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się w prawym górnym rogu ekranu.
  • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
  • ograniczono publikację plików PDF — treści publikowane są bezpośrednio w serwisie lub jednocześcnie w formie PDF i tekstowej.
  • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus)

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZBK Barczewo.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Miłaszewski, adres poczty elektonicznej maciek.zbk@barczewo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 99 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15,
11–010 Barczewo.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego oznaczone szyldem Zakładu. Przed wejściem jest jeden niski schodek najazdowy.

Budynek nie jest wyposażony w system głośników naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia ZBK Barczewo znajdują się tylko na parterze budynku.

Budynek nie posiada oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc ogólnie dostępnych, również dla oso niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.