Logo ZBK
Ogłoszenie – nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu

DYREKTOR ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu, Gmina Barczewo.

Ilość stanowisk: 2
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Termin pracy: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo

1.Wymagania niezbędne (obligatoryjne):
obywatelstwo polskie,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
wiek: ukończone 18 lat,
umiejętność pracy w zespole,
posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR,
ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy
w charakterze ratownika,
posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

 1. Wymagania dodatkowe:
  samodzielność,
  wysoka kultura osobista,
  komunikatywność,
  umiejętność pracy w zespole.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy
  oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
  • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
  • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
  • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,
  • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np.
  granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
  • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska,
  • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby –
  przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
  • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów
  mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
  • bieżące prowadzenie dziennika pracy,
  • sprzątanie śmieci z terenu plaży,
  • informowanie zarządcy plaży o wszelkich awariach sprzętu i wyposażenia.
 3. Wymagane dokumenty:
  • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami,
  • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny,
  • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL),
  • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania,
  • studenci i uczniowie – ważna legitymacja studencka lub szkolna,
  • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „nabór na
  stanowisko pracy ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu” należy składać w sekretariacie Zakładu Budynków
  Komunalnych w Barczewie lub pocztą na adres: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska
  Polskiego 15 , 11 – 010 Barczewo, w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 12:00.
  2) Oferty, które wpłyną do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie po wyżej określonym terminie nie
  będą rozpatrywane/decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu, a nie data stempla pocztowego.

Dyrektor

Zakładu Budynków Komunalnych
w Barczewie
/-/ Robert Brzóska