Logo ZBK
Remont dachu w budynku położonym w Ramsówku 4

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, że są przyjmowane oferty na poniżej
opisany przedmiot zamówienia:

Remont dachu w budynku położonym w Ramsówku 4.

Specyfikacja wykonania robót:

 • zdjęcie i utylizacja starego poszycia dachowego (płyty z eternitu należy zabezpieczyć i
  złożyć na paletach na placu wskazanym przez zamawiającego),
 • wymiana odeskowania (według potrzeb),
 • wymiana lub wzmocnienie elementów nośnych dachu (według potrzeb),
 • impregnacja elementów drewnianych dachu,
 • ułożenie odpowiedniej folii i nabicie łat i kontrłat pod blachodachówkę,
 • ułożenie nowego poszycia dachowego z blachodachówki,
 • remont kominów w części dachowej wraz z malowaniem na biało i wykonaniem obróbki
  blacharskiej,
 • naprawa komina w części strychowej,
 • montaż rynien i rur spustowych (blacha ocynkowana),
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • montaż wyłazu dachowego,
 • montaż ławy kominiarskiej metalowej,
 • montaż stopni kominiarskich,
 • montaż śniegołapów w formie kolców/haków,
 • wykonanie odprowadzenia wód opadowych poza bryłę budynku.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2024 r.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
Termin składania ofert: 14.02.2024 r. do godz. 12 00 (fizyczny wpływ do siedziby ZBK).
Forma składania ofert: zamknięta koperta z dopiskiem ”Oferta na remont dachu w budynku
położonym w Ramsówku 4”.
Miejsce składania ofert: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15,

11 – 010 Barczewo.

Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać pocztą (Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Zakładzie Budynków
Komunalnych w Barczewie w dziale ADM, tel. 89 514 99 12; osoby upoważnione do kontaktu z
oferentami: Maciej Miłaszewski.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminu udzielania przez Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym
Zarządzeniem nr 1/2024 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 3
stycznia 2024 roku.