Logo ZBK
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia stawki najmu świetlicy wiejskiej.

Na podstawie rozdziału III pkt 7 Regulaminu Świetlicy Wiejskiej wprowadzonego zarządzeniem Nr 12/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące stawki najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Barczewo, których administratorem jest Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, zwanych dalej Świetlicami:
– jednorazowy najem Świetlicy (trwający do 8 godzin): 150 złotych netto + VAT,
– cykliczny najem Świetlicy: 20 złotych netto + VAT za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.