Logo ZBK
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie pracy zamiennej pracowników  Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Na podstawie art. 94 pkt 2a i 4 oraz art. 207 § 1 i § 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownicy fizyczni Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie (zwani dalej Pracownikami) zostaną podzielni na dwa zespoły:

 • zespół A składający się z:
  1. Agnieszki Zembrzuskiej,
  2. Józefa Sokołowskiego,
  3. Tomasza Kryspin oraz
  4. Pawła Woźniak,
 • zespół B składający się z:
  1. Małgorzaty Nowak,
  2. Jarosława Piasta oraz
  3. Anny Modzelewskiej

oba zespoły będą pracować w sposób zamienny, tj. zespół A w godzinach 7:00 – 13:30 z przerwą w godzinach 10:00 – 10:30, natomiast zespół B w godzinach 8:00 – 14:30 z przerwą w godzinach 11:00 – 11:30, tak aby zapewnić brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy Pracownikami obu zespołów oraz nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

§ 2

Pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z tytułu wykonywania pracy w sposób zamienny zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku i będzie obowiązywało do czasu jego odwołania odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 25 marca 2020 roku.