Logo ZBK
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 25 marca 2020 roku


w sprawie pracy rotacyjnej pracowników  Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Na podstawie art. 94 pkt 2a i 4 oraz art. 207 § 1 i § 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownicy fizyczni Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie (zwani dalej Pracownikami) zostaną podzielni na dwa zespoły:

  • zespół A składający się z:
    1. Agnieszki Zembrzuskiej oraz
    2. Józefa Sokołowskiego,
  • zespół B składający się z:
    1. Małgorzaty Nowak oraz
    2. Jarosława Piasta

oba zespoły będą pracować w sposób zamienny (rotacyjny), tj. zespół A w godzinach 6:00 – 10:45, natomiast zespół B w godzinach 11:15 – 16:00, tak aby zapewnić brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy Pracownikami obu zespołów oraz nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

§ 2

Pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z tytułu wykonywania pracy w sposób zamienny (rotacyjny) zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i będzie obowiązywało do czasu jego odwołania odrębnym zarządzeniem.