Logo ZBK
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie pracy zdalnej pracowników  Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

W związku z treścią art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownikom Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie polecam wykonywanie, przez czas oznaczony w niniejszym zarządzeniu, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), w następujący sposób:

 1. Pracownicy biurowi poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie (zwani dalej Pracownikami) zostaną podzielni na dwa zespoły:
 2. zespół A składający się z:
 3. Jolanty Dybiec,
 4. Macieja Miłaszewskiego,
 5. zespół B składający się z:
 6. Danuty Wojtach oraz
 7. Jarosława Dąbrowskiego

oba zespoły będą pracować zdalnie w sposób zamienny (rotacyjny), tj. zespół A w tygodniach nieparzystych, natomiast zespół B w tygodniach parzystych, tak aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

 • Pracownicy będą wykonywać pracę zdalną za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu oraz elektronicznego połączenia zdalnego.
 • Pracownicy będą wykorzystywać sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej, tj. w szczególności telefon oraz komputer, stanowiący ich prywatną własność, jak również komputera stanowiącego własność  Zakładu Budynków Komunalnych Barczewo.
 • Pracownicy będą potwierdzać obecności na „stanowisku pracy zdalnej” za pośrednictwem poczty e-mail na adres: robert.zbk@barczewo.pl, zawiadamiając o rozpoczęciu i zakończeniu pracy.
 • Bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością wykonywania pracy zdalnej sprawuje Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

§ 2

Pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z tytułu wykonywania pracy zdalnej zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku i będzie obowiązywało do czasu jego odwołania odrębnym zarządzeniem.