Logo ZBK
OGŁOSZENIE

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, że są przyjmowane oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Rozbiórka budynku gospodarczego położonego na dz. nr 41/1 obręb Stare Włóki.

Specyfikacja wykonania robót:

  • zabezpieczenie terenu,
  • stopniowa rozbiórka budynku,
  • segregacja i wywóz śmieci zalegających w budynku,
  • utylizacja zdemontowanych elementów i gruzu,
  • posprzątanie placu budowy z rozbiórki.

      Szczegółowy zakres prac ujęto w projekcie rozbiórki (kopia do odbioru w biurze Zakładu).

Termin realizacji zamówienia: 09.03.2020 r. – 31.05.2020 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Termin składania ofert: 02.03.2020 r. do godz. 1200 (fizyczny wpływ do siedziby ZBK).

Forma składania ofert: zamknięta koperta z dopiskiem ”Oferta na rozbiórkę budynku gospodarczego położonego na dz. nr 41/1 obręb Stare Włóki”.

Miejsce składania ofert: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11 – 010 Barczewo.

Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać pocztą (Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Zakładzie Budynków Komunalnych w Barczewie w dziale ADM, tel. 89 514 99 12; osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: sprawy techniczne-Jarosław Dąbrowski, Maciej Miłaszewski.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 16 kwietnia 2014 roku.